Kosár Tartalma

0 db termék a kosárban Megveszem
A „SUNI”  SERVICE UNIVERSAL KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
az Európai Unió EU-2016/679 sz. „GDPR” (General Data Protection Regulation)
rendeletében foglalt előírások szerint,
a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

T e m a t i k a – t a r t a l o m j e g y z é k

1.) Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat jogalapja és alkalmazása.
  1.1. Az adatkezelés jogalapja
  1.2. A szabályzat hatálya,
  1.3. A szabályzat célja

2.) Adatkezelés –adatvédelem a „SUNI Kft-nél
    2.1. Az adatkezelés irányelvei
    2.2. Cégünk mint adatkezelő adatai:
    2.3. Cégünk adatkezelési – adatvédelmi tisztségviselője
    2.4. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
    2.5. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje, valamint az adatok
        tárolási helye,
    2.6. A szervezetünk feladatai a megfelelő adatvédelem és adatbiztonság érdekében. 
3.) Az adatkezelés kritériumai
    3.1. Személyes adatok kezelése
         3.11. az érintett személy hozzájárulása, feltételek
         3.12. az érintett személy tájékoztatása, jogai
         3.13. a személyes adatok felülvizsgálata
    3.2. Az érintett személy jogai és jogérvényesítési lehetőségei
         3.21. tájékoztatáshoz való jog
         3.22. az érintett hozzáféréshez való joga
         3.23. helyesbítés joga
         3.24. törléshez való jog
         3.25. az adatkezelés korlátozásához való jog
         3.26. adathordozáshoz való jog
         3.27.  a tiltakozás  és adatvisszavonás joga
         3.28. a bírósághoz fordulás joga

 4.) Adatvédelem a „SUNI Kft WEB-tevékenységére vonatkozóan
      4.1. Online rendeléshez kapcsolódó adatok
      4.2. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok      
      4.3. Hírlevélhez kapcsolódó adatok
      4.4. Cookie-k (Sütik)
5.)   Adattovábbítás, adatfeldolgozás ill. az adatokat megismerők köre:


6.) Látogatói infó-tábla kamerás  megfigyelőrendszer alkalmazása:
7.) Adatvédelmi felügyelet: NAIH  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
                                             Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 1-391-1400
                                             Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
   7.1. Adatvédelmi incidens bejelentése
   7.2. A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok - MELLÉKLETEK:
1.sz. melléklet: Adatkérő lap/ok:
2.sz. melléklet: Adatkezelési TÁJÉKOZTATÓ munkavállalóink részére.
3.sz. melléklet: adatfeldolgozási megállapodás a „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT  „külsős szolgáltatóival” (pld. könyvelő
        iroda, szállítmányozók, számítástechnikai szolgáltatók stb)

                                   - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
 
A „SUNI”  SERVICE UNIVERSAL KFT
adatvédelmi szabályzatának részletezése

1.) Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat jogalapja és alkalmazása.
  1.1. Adatkezelésünk jogalapja

        Az  EU-2016/679 sz. „GDPR” adatkezelési rendelete Cégünk Működési
        Szabályzatának része, egyben jogalapja. A GDPR röviden az Európai Unió és a
         Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad
         áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data
         Protection Regulation). Mindeddig a személyes adatok kezeléséről csak európai uniós
         irányelv szólt, Mostantól fogva ez változott, mivel a GDPR közvetlen hatállyal rendelke-
         zik, minden tagállamban kötelezően alkalmazandó. Ez a rendelet a legfontosabb
         szabályanyag a személyes adatok kezelése és védelme tekintetében, attól eltérni csak
         akkor lehet, ha azt maga a GDPR megengedi.
    1.2. A szabályzatunk hatálya:
          A „SUNI” Kft jelen adatkezelési szabályzata magában foglalja ill. kiterjed a Cégünk
          cégbírósági bejegyzésében rögzített / gyakorolható tevékenységi körökre. A kiadás
          napján lép érvénybe és esetleges módosításáig van / marad érvényben.
   1.3. A szabályzatunk célja:
         „SUNI” Kft  eleddig is ismerte – betartotta – napi munkája során jogkövető módón
         alkalmazta a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. Cégünk. jelen
         írásba is foglalt szabályzatával kinyilvánítja kötelezettségét mind Munkavállalói,
         mind  pedig Ügyfelei felé a SZABÁLYZAT hatáskörébe tartozó adataik előírásszerű
         kezelésére ill. védelmére.
2.) Adatkezelés –adatvédelem a „SUNI Kft-nél
   2.1. Ad
atkezelésünk irányelvei:
         Cégünk adatkezelése magában foglalja  a személyes adatokkal kapcsolatos
         eljárásokat, legfőbb képpen azok felvételét, gyűjtését, tárolását, különböző
         célokra történő felhasználását, továbbítását és (adott esetekben) módosítását
         is, minden esetben az érintett hozzájárulása alapján.

         Felhívjuk a „SUNI” Kft részére adatközlők figyelmét arra, hogy ha nem saját
         személyes adataikat adják meg, akkor az adatközlő kötelessége az érintett személy
         hozzájárulásának beszerzése.
         Cégünk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsola-
         tos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-
    szabadságról
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 
 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 
 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-
    ról (Hpt.). 

  2.2. Cégünk mint adatkezelő adatai:
         Név: „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT
         Székhely: 1124 Budapest, Pagony u. 25/d.
         Cégjegyzékszám: Cg.:01-09-064365  és a bejegyző bíróság: Budapest
         Adószáma: 10301199-2-43
         Telefonszám: 06-1-225-1557
         Email: info@suni-kft.hu

  2.3. Cégünk adatkezelési – adatvédelmi tisztségviselője:
         Dr.Hegedüs Lajos okl.közgazda, elérhetősége: info@suni-kft.hu

  2.4. Adat feldolgozás Cégünknél és az adatokat megismerők -alkalmazók, ill. 
         ezeket továbbító/k köre.

     2.41. Cégünk szállítói és vevői kapcsolat rendszerében a következő alapadatok
              kerülnek rögzítésre, feldolgozásra:

 • a partner neve, címe
 • elérhetőségei (tel-fax-email)
 • Cégbejegyzési helye, adószáma (ha jogi személyről van szó!)
 • Képviselője- képviselői neve/i beosztásuk, tevékenységi területük.
Ez az adatgyűjtés minden érdemi kapcsolat felvételnél megtörténik, de ( a levele-zési rendszerünkbe beépített módon) tájékoztatást adunk arról, hogy ez Cégünk-nél, Cégünk GDPR-szabályzatában foglaltak szerint történik!
Cégünknél minden alkalmazottunk foglalkozik / feladata a vevői-szállítói adatok gyűjtése ill. feldolgozása. A követendő eljárásukat munkaszerződésük kiegészítő melléklete tartalmazza.
A Cégünk által kezelt adatok – együttműködő partnereinknek és/vagy hatóságoknak történő – továbbítása az Ügyvezetés által kijelölt személyek hatás-köre, feladata. A kijelölt személy/ek munkaszerződésének mellékletében ez feltüntetésre kerül.
    2.42.  Cégünk könyvelését külső szolgáltató, a KELLER Könyvelőiroda végzi.
              A GDPR-szerinti adatkezelésre, ennek titkosságára vonatkozó szerződésünk
              jelen szabályzat  3.sz.  mellékletének része.
    2.43.  Cégünk részére  import beszállítást ill. belföldi szállítmányozást ( a mindenkori 
              ár- ill. kapacitás megállapodások szerint) több Szolgáltató végez. Minden meg-
              rendelésünkben kikötjük azt, hogy a szállítmánnyal kapcsolatban megadott
              adatokat titkosan – a saját GDPR szabályzatukban meghatározottak szerint –
              kezeljék, és a szállítmányozás elvégeztével rendszerükből töröljék!

 2.5. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje, valamint az adatok
        tárolási helye:

    2.51. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje:
Adatkezelés neve Felhasználása Jogalapja Megőrzési idő
Munkaszerződések == Céges szerver -irattár
== Könyvvitel
== Hatósági ellenőrzés
Törvényi előírások A munkaviszony fennállása idején
Alkalmazottak munkaügyi bizonylatai == Céges szerver-irattár
== Bérszámfejtés
== Könyvvitel
== Hatósági ellenőrzés
Törvényi előírások 10 év
Cégünk beszállítóinak adatai == Céges árubeszerzés
      (szerveren)
== Könyvvitel
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
A beszállítói kapcsolat fennállása idején
Cégünk szerződött vevőinek adatai == Céges árubeszerzés
     (szerveren)
== Marketing
== Könyvvitel
== Hatósági ellenőrzés
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
A beszállítói kapcsolat fennállása idején
Cégünkkel kapcsolatban álló szolgáltatók adatai == Szállítmányozás
== Marketing
== Könyvelés
== aktuális megrendelések
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
A szerződéses kapcsolatok fennállása idején
Prompt vásárlók == árukiszolgálás
== Marketing (szerveren)
== Könyvelés
== Hatósági ellenőrzés
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
3 év
WEB-vásárlók == árukiszolgálás
== Marketing(szerveren)
== Könyvelés
== Hatósági ellenőrzés
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
3 év
Cégünk munkakapcsolatait jelentő Cégek, személyek és Hatóságok == Ügyvezetés
== vezető státusú
      alkalmazottaink
== Könyvelés
Önkéntes hozzájárulás
Törvényi előírások
Elévülési előírások szerint
Az adatok elektronikus tárolási helye, Cégünk „Kulcs-soft” vállalatirányítási rendszerének „központi szervere”, 1103.Bp.Noszlopy u. 2-6

   2.52. A nyomtatott adatok tárolási helye, ill. helyei:
      2.521. Cégünk elsődleges nyomtatott adattárolási helyei, a napi kereskedelmi és
                 szálláshely szogáltatási  ügyintézéshez kapcsolódóan:
           ==  Kereskedelmi Telephelyünk: 1103 Budapest Noszlopy u. 2-6
           ==  Szálláshely szolgáltatási Telephelyünk, 3348 Szilvávárad (TIP-TOP LAK
                 vendégházunk) Aradi vértanúk útja 34.
           == Cégünk Cégbejegyzési helye (mint gazdasági igazgatói – pénzügyi
                 tevékenységünk irodája) 1124 Budapest Pagony u. 25/d. I.em.3.sz.)
      2.522. Cégünk által készített-nyomtatott formában (is) megjelenő „másodlagos”
                 adattárolási helyei, a napi kereskedelmi és  szálláshely szogáltatási 
                 ügyintézéshez kapcsolódóan:
           == Könyvelésünket elvégző külső szolgáltatónk: KELLER KÖNYVELŐ IRODA
                 1023 Budapest, II. kerület, Bécsi út 3-5., 4. lépcsőház 1. emelet.
           == Cégünk irattára: 1105 Budapest, Kelemen u. 25.sz. alatti telephelyünkkön.

    2.6. Cégünk eljárása a megfelelő adatvédelem és adatbiztonság érdekében:

     A „SUNI”  SERVICE UNIVERSAL KFT ( központja: 1124 Budapest, Pagony u.
     25/d, fő kereskedelmi telephelye: 1105 Budapest, Noszlopy u. 2-6, vidéki telep-
     helye: 3348 Szilvásvárad, Aradi vértanúk útja 34 – TIP-TOP LAK vendégház) 
     továbbiakban mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a hivatkozott
     EU-jogszabály tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcso-
     latos minden adatkezelés megfeleljen a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti
     jogszabályokban foglaltaknak. 
     Cégünk, mint Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
     védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési
     jogának tiszteletben tartását. Cégünk mint Adatkezelő a személyes adatokat bizal-
     masan kezeli, és ezzel kapcsolatban megtesz minden szükséges  biztonsági, techni-
     kai és szervezési intézkedést. Cégünk mint Adatkezelő fenntartja magának a jogot
     jelen szabályzat megváltoztatására azonban  erről partnereit ill. az érintetteket azon-
     nal tájékoztatja.

3.) Adatkezelési kritériumaink:

    3.1. Személyes adatok kezelése
         3.11. az érintett személy hozzájárulása, feltételek:
                  Cégünk által elkészített, mind elektronikus, mind pedig nyomtatott formában
                  megjelenő dokumentumaiban felhívjuk a figyelmet a „GDPR” előírásban
                  meghatározottakra ill. arra, hogy Cégünk vonatkozó (jelen) ADATKEZELÉSI
                  SZABÁLYZAT-át hol ill. hogyan érheti el.
         3.12. az érintett személy tájékoztatása, jogai
                  Cégünk által elkészített, mind elektronikus, mind pedig nyomtatott formában
                  megjelenő dokumentumaiban egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk az 
                  érintett személyt/vevőt/szállítót/szolgáltatót/ potenciális kapcsolatot jelentő
                  szervet, hogy mi célból és mely személyes- / ill. cégadatait kérjük.
         3.13. a személyes adatok felülvizsgálata:
                  A Cégünk által kezelt személyes vagy szervezeti adatokat a szükséges
                  módon és/vagy gyakorisággal felülvizsgáljuk:
                  Ilyen „szükséges helyzet” lehet: Viszonteladónk, Beszállítónk ill. külsős
                  szolgáltatónk bankszámlájának, telephelyének, vagy nevének megváltozása,
                  internetes vevőnk új megrendelése, továbbá Cégünk alkalmazottaihoz
                  kapcsolódó adatok megváltozása.
 
    3.2. Az érintett személy jogai és jogérvényesítési lehetőségei
           Cégünk (minden velünk kapcsolatba kerülő és adatait  általunk bármely okból
           bekért személyt- adatszolgáltatót előre tájékoztatja arról, hogy) az érintett milyen
           módon kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti szemé-
           lyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
           törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvéte-
           lénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
          Ennek megfelelően bármely adatszolgáltatót megilleti az 
         3.21. adataira vonatkozó tájékoztatáshoz való jog:
                  Cégünk – jelen SZABÁLYZAT – mellékleteiben, ADAT-TÁBLÁZAT-i
                  csatolmányaiban határozza meg, adja közre a munka kapcsolataiban
                  megadásra kért, beszerzésre  kerülő adatokat.Az adatokat szolgáltatónak
                  joga van adatai ellenőrzésére-javíttatására ill. adott esetben töröltetésére.
                  Erre vonatkozó igényét akár elektronikus formában, akár postai úton is
                  közölheti
         3.22. a rögzített adataihoz történő hozzáféréshez való jog.
                  Bármely Cégünkkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személy kérhet
                  tájékoztatást  arról, hogy történik-e rá vonatkozóan Cégünknél adatkezelés,
                  és ha igen, akkor mely adatait kezeljük.

         3.23. rögzített adatai helyesbítésének jog
                  A Cégünk által rögzített adatok-egyeztetését követően az érintett jelezheti,
                  hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mely adatai
                  kerüljenek rögzítésre. Cégünk a velünk már kapcsolatban lévő természetes
                  és/vagy jogi személyek adatai szerint időről időre kezdeményezi az adatok
                  megfelelőségeit akár email, vagy WEB-es szolgáltatással, ügyintézéssel.
                              
         3.24. rögzített adatai törléshez való jog
                  Cégünk nyilatkozik, hogy az általunk rögzített adatokat sem eleddig, és a
                  jövőben sem bocsátja 3.személy rendelkezésére (kivételt képeznek a
                  Hatósági igények) az adat-birtokos engedélye nélkül. Amennyiben az adat-
                  birtokos úgy dönt, hogy a részéről korábban Cégünknek megadott adatait
                  töröltetni kívánja úgy ezt elektronikus vagy postai úton bármikor kezdemé-
                  nyezheti.

         3.25. rögzített adataira vonatkozó adatkezelés korlátozásához való jog
                  Amennyiben az adat-birtokos úgy dönt, hogy a részéről korábban Cégünknek
                  megadott adatait vagy azok egy részét (átmenetileg, vagy véglegesen)   
                  korlátozni kívánja úgy ezt elektronikus vagy postai úton bármikor kezdemé-
                  nyezheti.

         3.26. rögzített adatai adathordozáshoz való jog
                  A GDPR rendelet előírja, hogy az adat-birtokos remdelkezhet úgy is, hogy az
                  adatait kezelő (t.i. Cégünk) az érintett adatait a kérésére  egy másik adatkeze-
                  lőnek továbbítsa. Amennyiben az adat-birtokos igy dönt, úgy ezt --. a további
                  adatkezelő elérhetőségeinek pontos megadásával-- elektronikus vagy postai
                  úton bármikor kezdeményezheti anélkül, hogy ezt akadályozná Cégünk mint
                  az eredeti adatkezelő
.
         3.27.  rögzített adataira vonatkozó  tiltakozás  és adatvisszavonás joga
                  Egy érintett adat-birtokos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
                  okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott
                  okból történő kezelése ellen.

         3.28. Bármely Cégünkkel kapcsolatban álló Adat.birtokos jogosult  arra, hogy a      
                  Cégünk által rögzített adatai  kezelésével kapcsolatosan bírósághoz                   
                  forduljon.

4.) Adatvédelem a „SUNI Kft WEB-tevékenységére vonatkozóan
      4.1. Online rendeléshez kapcsolódó adatok
      4.2. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok      
      4.3. Hírlevélhez kapcsolódó adatok
      4.4. Cookie-k (Sütik)
5.)   Adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre ill. a rögzített adatok
       adattovábbítása.
      
Cégünk az Adat-birtokos/ok által megadott / ránk bízott adatokat  külső segítség/
       közreműködés nélkül saját alkalmazottai közreműködéséve-munkavégzésével
       dolgozza fel, rögzíti aktuális számítástechnikára épülő Vállalatirányítási rendsze-
       A Cégünkre bízott adatokat cégünk alkalmazottai, tulajdonosai ismerik meg ill.
       kezelik. A Cégünk által rögzített adatokat – minden esetben a GDPR rendelet által
       előírt tartalommal megkötött – szerződés alapján bocsátjuk külső szolgáltatónk/tóink
       rendelkezésére. Ilyen szolgáltató a Cégünk könyvvitelét ellátó KELLE Könyvelő Iroda
6.) Látogatói infó-tábla kamerás  megfigyelőrendszer alkalmazása:
        
Cégünk első sorban ill. alapvetően vagyonvédelmi célból kihelyezett a 1103
         Budapest, Noszlopy u. 2-6 sz. alatti irodájában, bemutató termében ill. raktárában
         térfigyelő kamerákat, amelyek által felvett adatok időszakosan ( 3-tól 14 napig)
         megőrzésre kerülnek. Ezen idő-periódusokat  a korábbi adatok törlődnek és a
         rögzítés a leírtak szerint folytatódik.
         A kamerákra figyelmeztető táblák kerültek kihelyezésre!
7.) Adatvédelmi felügyelet: NAIH  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
                                             Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 1-391-1400
                                             Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
   7.1. Adatvédelmi incidens bejelentése:
        
 Amennyiben a Cégünknek adatokat átadott természetes vagy jogi személy alapos
          okot talál arra, hogy Cégünk nem a GDPR-előírásoknak megfelelően kezeli az
          adatait, úgy „adatvédelmi incidens bejelentésére” jogosult az adatvédelmi           
          felügyelet felé.  Amennyiben Cégünk (mint Adatkezelő) tudomására jut, hogy az
          általunk kezelt személyes adat/ok/nál  jogellenes kezelés vagy feldolgozás történt,
          vagy  megsemmisült, úgy „adatvédelmi incidensi bejelentést” tesz  az adatvédelmi           
          felügyelet felé.

   7.2. A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok - MELLÉKLETEK:
1.sz. melléklet: Adatkérő lap, benne:
 • személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése
 • tájékoztató az érintett természetes, vagy jogi személy személyes adatkezelésére
2.sz. melléklet: Adatkezelési TÁJÉKOZTATÓ munkavállalóink részére, benne:
    2.1. Cégünk a Munkavállalóival megkötött – az eddigi gyakorlatra alapozott
           adatkezelési előírásait – a már megkötött MUNKASZERZŐDÉS  MELLÉKLE -
           TEKÉNT írásba is foglalja. E dokumentumokat irattárában nyomtatott formában
           őrzi. E dokumentum része a munkavállaló személyes adatai, ezek kezelése és a
           munkavállaló személyéhez fűződő jogai.
   2.2.  E megállapodáshoz tartozik a munkavállaló által kezelt
 • Céges E-mail fiók használatának ellenőrzése és adatkezelés
 • Számítógép, laptop, tablet ellenőrzése és adatkezelés
 • A munkahelyi internethasználat ellenőrzése és adatkezelés
 • A Céges mobiltelefon használatának ellenőrzése és adatkezelés
 • A munkakezdésre és befejezésre vonatkozó adatkezelés-megfigyelés
 • A munkahelyi kamerás megfigyelésről szóló tájékoztatás
  1.  A munkavállaló hozzájárulási nyilatkozata a Céges adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és a Cég adatbázisában lévő adatokra/ doku-
   mentumokra vonatkozó Mtv és Ptk szerinti titoktartási kötelezettségről.
3.sz. melléklet: adatfeldolgozási megállapodás a „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT 
        „külsős szolgáltatóival” (pld. könyvelő iroda, szállítmányozók, számítástechni-
         kai szolgáltatók stb).

          A megállapodás legfőbb elemei:
 • Szerződő partnerek adatai, ezek ill. a vevők, szállítók adatainak nyilvántartása és kezelése
 • A Cégünkkel kapcsolatban ügyintézre, adatkezelésre jogosult személyi és elérhetőségi  adatai
 • Adatkezelés a Társaság webáruházával kapcsolatban
 
Budapest, 2018.május 21.
 
              ………………………………..
                      dr.Hegedüs Lajos
    tulajdonos – szenyor ügyvezető igazgató
       a „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT
  adatkezelési – adatvédelmi tisztségviselője: